Zasady organizacji:

        

Przedszkole Miejskie nr 1 im. Marii Konopnickiej  jest placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Żnin. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty w Bydgoszczy.

 

·    Przedszkole jest czynne w godzinach od 6:30 – 16:30 cały rok z przerwą wakacyjną    ustaloną przez Organ prowadzący Przedszkole.

·     Do Przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 4 lat a w szczególnych przypadkach dzieci 2,5 letnie.

·      Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział, obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

·     Liczba dzieci w oddziale    przedszkola  wynosi 25. 

·    Czas pracy przedszkola w ciągu dnia wynosi:
-   dla dzieci od 3 do  4 lat  - 10 godzin dziennie-  w tym 5 godzin  podstawy programowej od 6:30 do 11:30 i 5 godzin ponad podstawę programową od 11:30 do 16:30.

·         Stawkę dzienną wyżywienia ustala Dyrektor przedszkola z uwzględnieniem racji pokarmowych odpowiadających normom fizjologicznego zapotrzebowania żywienia dzieci.

·         Opłata za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka ponad podstawę programową wynosi 1,00 zł.

·          Informację o wysokości wszystkich  opłat za  świadczenia przedszkola należy odbierać w sekretariacie placówki  od 5 do 15 każdego miesiąca w godzinach od 12:00 do 16:00 od intendenta .

·         Wpłaty należności za świadczenia  przedszkola należy dokonywać w formie przelewu elektronicznego lub opłacać gotówkowo w banku zgodnie ze wzorem znajdującym się na stronie internetowej lub w hollu placówki.

·           Praca wychowawczo – dydaktyczna  realizowana jest w oparciu o podstawę programową i wybrane programy.

·           Organizację pracy w ciągu dnia określa Ramowy rozkład dnia.

·            Przedszkole oferuje dzieciom zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmikę, zajęcia logopedyczne, komputerowe i szachowe.

·          Koszt organizowanych w przedszkolu zajęć dodatkowych wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

·          Przedszkole zapewnia dzieciom właściwe warunki wypoczynku, zdrowia i bezpieczeństwa.

·          Nauczyciele opracowują i realizują miesięczne plany pracy, w których uwzględniają zajęcia zgodnie z podstawą programową ,wybranymi programami i Ramowym rozkładem dnia.Załączniki do zapoznania się przez zainteresowanych:

  • Statut przedszkola
  • Regulamin rekrutacji
  • Ramowy rozkład dnia